TEMATYKA KONFERENCJI

 • Technologie uzdatniania wody
 • Technologie oczyszczania ścieków
 • Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych
 • Inżynieria wodna oraz infrastruktura terenów wiejskich
 • Przeciwdziałanie zanieczyszczeniu powietrza
 • Zagadnienia powstawania oraz rozprzestrzeniania się hałasu
 • Zanieczyszczenia antropogeniczne w środowisku
 • Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów
 • Zagadnienia zmian klimatu
 • Ochrona gleb przed erozją
 • Rekultywacja terenów zdegradowanych
 • Rewitalizacja środowiska zurbanizowanego
 • Zagospodarowanie odpadów przemysłowych i komunalnych
 • Przetwarzanie i wykorzystanie surowców mineralnych
 • Wykorzystanie odpadów jako potencjalnego źródła energii
 • Odnawialne źródła energii
 • Technologie energooszczędne
 • Technologie odzysku cennych materiałów
 • Odnawianie / odzyskiwanie paliw stałych i ciekłych
 • Innowacyjne produkty i technologie pro-ekologiczne
 • Zastosowanie metod numerycznych w inżynierii środowiska
 • Zastosowanie metody oceny cyklu życia (LCA) w inżynierii środowiska