WAŻNE TERMINY

Od 15 listopada 2018
do 30 czerwca 2019
Rejestracja uczestników konferencji za pomocą formularza elektronicznego
Od 15 listopada 2018
do 31 marca 2019
Przyjmowanie opłat first-minute za udział w konferencji
Od 1 kwietnia 2019
do 30 czerwca 2019
Przyjmowanie standardowych opłat konferencyjnych
Od 1 lipca 2019
do 31 sierpnia 2019
Termin przyjmowania opłat last-minute
Od 1 marca 2019
do 31 sierpnia 2019
Zgłoszenie pełnego tekstu do opublikowania w czasopiśmie Journal of Ecological Engineering – bezpośrednio do Editorial System
Od 1 sierpnia 2019
do 31 sierpnia 2019
Ogłoszenie ostatecznego programu konferencji z wyszczególnieniem wystąpień ustnych i posterowych
9 września 2019Rozpoczęcie 10. Forum!

 

STRESZCZENIE

Streszczenie powinno zawierać wszystkie istotne informacje o badaniach: cel, materiał i metody, główne wyniki i wnioski. Streszczenie zostanie skierowane do oceny przez członków Komitetu Naukowego. Po akceptacji wyślemy powiadomienie do autora korespondencyjnego.

Streszczenie może być złożone w momencie rejestracji lub przysłane e-mailem w terminie późniejszym. Termin przysłania streszczenia upływa dnia 30 czerwca 2019 r., ale prosimy o możliwie szybkie jego opracowanie i wysłanie.

PUBLIKACJE

Wszystkie streszczenia artykułów przyjęte na 10. Forum zostaną opublikowane drukiem w formie książki jako materiały konferencyjne. Egzemplarz książki przekazany zostanie uczestnikom na początku konferencji. Pełne wersje zaakceptowanych artykułów będą mogły być złożone do Editorial System czasopisma  Journal of Ecological Engineering. Czasopismo jest recenzowane i ma zasięg międzynarodowy w dziedzinie inżynieria środowiska. Wydawane jest w postaci elektronicznej, w trybie otwartego dostępu. Czasopismo indeksowane jest w bazach danych: Web of Science Core Collection, SCOPUS, DOAJ, BazTech, Index Copernicus, EBSCOhost, CNKI Scholar, Google Scholar, J-Gate.

PREZENTACJE USTNE

Prezentacje ustne referatów powinny trwać około 15 minut. Prelegenci powinni przygotować wystąpienie w programie Power Point. Organizatorzy zapewniają komputer z projektorem ekranowym. Strona tytułowa prezentacji powinna zawierać nazwiska wszystkich autorów wraz z afiliacjami oraz logo instytucji. Podczas prezentacji nie wolno zamieszczać reklam firm i przedsiębiorstw.

Prelegenci powinni skopiować swoją prezentację przed rozpoczęciem sesji, na której referat będzie przedstawiony. Prelegenci powinni być obecni od początku do końca sesji. Jeśli wyznaczony czas prezentowania referatu zostanie przekroczony, należy pominąć dalsze rozważania i przejść bezpośrednio do wniosków.

Lista zgłoszonych prezentacji ustnych w języku angielskim

Lista zgłoszonych prezentacji ustnych w języku polskim

PREZENTACJE POSTEROWE

Prezentacje posterowe (plakaty) będą wydrukowane i zawieszone na tablicach przez organizatorów konferencji, bez dodatkowych kosztów.

Prosimy o przesłanie swojego plakatu (w postaci pliku PDF) na adres sekretariatu: ptie@pollub.pl najpóźniej do dnia 25 sierpnia 2019 r.

Plakaty należy opracować w skali 1:1 w układzie pionowym na wymiar 70×100 cm. Powinny być czytelne z odległości co najmniej jednego metra. Nie wolno zamieszczać treści reklamowych oraz informacji handlowych. Każdy plakat będzie oznaczony numerem oraz wyszczególniony w spisie  zamieszczonym w programie konferencji.

Lista zgłoszonych prezentacji posterowych