Formularz Zgłoszenia Uczestnictwa

na Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Techniczną

IX Forum Inżynierii Ekologicznej

Kazimierz Dolny, 18 – 20 września 2017 r.
Zgłaszam uczestnictwo w następującej formie

Udział w konferencji bez wystąpienia - 850 złUdział z jednym wystąpieniem - referat lub poster oraz jego opublikowanie w wybranym czasopiśmie - 1250 złUdział w konferencji z dwoma różnymi wystąpieniami oraz ich opublikowanie w czasopismach Inżynieria Ekologiczna i Journal of Ecological Engineering - 1650 zł


Zgłaszam publikację w czasopiśmie (zaznaczyć jedno wybrane):

Journal of Ecological Engineering (12 pkt.)Inżynieria Ekologiczna (9 pkt.)
Upoważniam Organizatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcyWyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy danych moich danych osobowych i przetwarzanie ich obecnie i w przyszłości przez Lubelski Oddział PTIE (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami) w celach związanych z realizacją Konferencji